Foment de la Rumba Catalana
Participació>Membres adherits

Membres adherits

Qualsevol col·lectiu, entitat, grup musical o persona jurídica vinculada al món de la rumba catalana pot adherir-se al projecte de FORCAT. Els membres adherits podran assistir amb veu però sense vot a les reunions de l’Assemblea General de l’associació, fer ús del nom i la imatge de l’associació en les seves actuacions, actes públics, publicacions i projectes, fent constar que en són membres adherits i que reben el suport de l’associació.

Els col·lectius, entitats, grups musicals o persones jurídiques que tinguin algun dels seus membres associat a FORCAT, estan exempts de pagament de quota de membre adherit.

 

INSCRIPCIÓ DE MEMBRES ADHERITS

Nom de l'entitat:
NIF:
Raó Social:
Adreça convencional:
Codi postal:
Població:
Adreça electrònica (e-mail):
Telèfon:
Lloc web:
Persona de contacte:

Quota anual:
* Queden exempts de la quota aquells col·lectius, entitats, conjunts musicals o persones jurídiques que tinguin algun dels seus membres associat a FORCAT.

Forma de pagament:

IBAN [24 dígits en grups de 4]
- - - - -


       

De conformitat amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament (RD 1720/2007, de 21 de desembre), FORCAT us informa que incorporarà les vostres dades en un fitxer, amb la finalitat exclusiva de guardar una relació dels membres de l'entitat i proporcionar-los informació relativa a l'entitat i les seves activitats.

Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en l'esmentada normativa, sens perjudici de la normativa administrativa que sigui d'aplicació, dirigint-vos per escrit a l'associació FORCAT al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT), Travessia de Sant Antoni, 6-8, Gràcia, 08012 Barcelona o al correu electrònic info@forcat.org.

 Per veure la llista actual de membres adherits a FORCAT, cliqueu aquí.

 

 

Socis/sòcies | Simpatitzants | Membres adherits
Diada de la Rumba
Print24
Foment de la Rumba Catalana | info_a@forcat.org
manteniment web: WEBfine
Les fotografies d'Àlex Carmona apareixen per cortesia de l'autor | alexcarmona.smugmug.com